Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού

Προσωπικό

1. Η Σχολή διοικείται από ανώτερο Αξκό του Μηχανικού, Σχη ή Ανχη, ο οποίος πρέπει να είναι απόφοιτός της.

2. Το προσωπικό της Σχολής διακρίνεται σε :

α. Διοικητικό

β. Εκπαιδευτικό

γ. Εκπαιδευόμενο

δ. Βοηθητικό

3. Στη Σχολή λειτουργεί Σπουδαστικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από το Διοικητή της Σχολής, ως πρόεδρο, το Διευθυντή Σπουδών και τρεις (3) καθηγητές ΑΕΙ της Σχολής, ως μέλη και εξετάζει γενικά την οργάνωση, προπαρασκευή και διεξαγωγή της εκπαίδευσης στη Σχολή