Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού

Ιστορικά Στοιχεία

1. Η ΣΤΕΑΜΧ ιδρύθηκε ως Σχολείο Τεχνικής Εκπαίδευσης με το Νομοθετικό Διάταγμα, 2 Σεπ 1925, που δημοσιεύτηκε στο υπαρίθμ. 247 ΦΕΚ, τεύχος Α’, 11 Σεπ 1925.

2. Με το ΝΔ, 6 Φεβ 1926, υπήχθη στη Σχολή Εφαρμογής Μηχανικού, ως Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως, με δύο τμήματα:

α. Το τμήμα Τεχνικών Έργων.

β. Το τμήμα Ηλεκτρολογίας και Μηχανολογίας

3. Επίσημη έναρξη λειτουργίας της Σχολής έγινε στις 4 Φεβ 1926.

4. Με το Νόμο 4838/1930 κυρώθηκε το από 6 Φεβ 1926 Νομοθετικό Διάταγμα και η Σχολή ονομάσθηκε Τμήμα Τεχνικής Εκπαιδεύσεως της Σχολής Εφαρμογής Μηχανικού.

5. Με τον ΑΝ 2125/1939 (Τεύχος πρώτον, αρ. φύλλου 329), καθορίσθηκε η παύση λειτουργίας της Σχολής μετά τον εισιτήριο διαγωνισμό κατά το έτος 1940.

6. Με το ΝΔ 1204/1949 επανιδρύθηκε η Σχολή με την επωνυμία «ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΣΤΕΑΜ)».

7. Με το Νόμο 1394/1983 «Εκπαίδευση Στελεχών του Στρατού Ξηράς», καταργήθηκε ο ΑΝ 2125/1939, η Σχολή ονομάσθηκε ΣΤΕΑΜΧ και ανήκει στις Στρατιωτικές Σχολές Ανωτάτης Τεχνικής Εκπαιδεύσεως.

8. Από το 1926 μέχρι σήμερα αποφοίτησαν από τη σχολή Αξκοί του Μηχανικού οι οποίοι υλοποίησαν όλο το φάσμα των κατασκευών στον Ελληνικό Στρατό που αναλυτικά μπορούν να συνοψιστούν στις παρακάτω κατηγορίες:

α. Οχύρωση: Οχύρωση των συνόρων της Μακεδονίας και της Θράκης.

β. Αεροδρόμια: Κατασκεύασαν στον Ελλαδικό χώρο πολλά και σύγχρονα πολεμικά αεροδρόμια.

γ. Έργα Στρατιωτικού Ενδιαφέροντος: Κατασκεύασαν ή επέβλεψαν πολλά και σύγχρονα στρατόπεδα.

δ. Έργα Κοινής Ωφελείας: Δέχτηκαν το μεγαλύτερο βάρος της αποκαταστάσεως των σεισμόπληκτων περιοχών Θεσσαλίας, Ηπείρου, Επτανήσων, Πελοποννήσου και Αθηνών. Συμμετείχαν και επέβλεψαν στην κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων, έργων εθνικής οδοποιίας και υλοποίησαν ένα ευρύ πρόγραμμα εγγειοβελτιωτικών έργων.

9. Στη Σχολή δίδαξαν Καθηγητές παγκοσμίου κύρους οι οποίοι διετέλεσαν υπουργοί, υφυπουργοί, πρόεδροι της Ακαδημίας Αθηνών, πρυτάνεις, αντιπρυτάνεις, καθηγητές του ΕΜΠ και άλλων ανωτάτων σχολών, πρόεδροι οργανισμών, ανώτατοι κρατικοί υπάλληλοι και ιδιώτες με αναγνωρισμένο επιστημονικό κύρος.