Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού

Οργάνωση

Η οργάνωση της Σχολής περιλαμβάνει:

1. Διοίκηση

2. Διεύθυνση Σπουδών

3. Γραμματεία – Υπασπιστήριο