Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού

Οργάνωση Τμήματος Εκπαίδευσης

1. Η εκπαίδευση διαρκεί 5 εκπαιδευτικά εξάμηνα. Έναρξη του Α’ και Γ’ εξαμήνου αρχές Σεπτεμβρίου εκάστου έτους μέχρι τέλη Ιανουαρίου του επομένου, του Β’ και Δ’ εξαμήνου αρχές Φεβρουαρίου μέχρι τέλη Ιουλίου του ιδίου έτους και του Ε’ εξαμήνου αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι τέλη Ιανουαρίου του επομένου έτους.

2. Τα μαθήματα που διδάσκονται στη Σχολή είναι αντίστοιχα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ και επιπλέον διδάσκεται το μάθημα της Οχυρωτικής.

3. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής περιλαμβάνει Τακτικούς, Αναπληρωτές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες του ΕΜΠ ή άλλης Ανώτατης Σχολής, ιδιώτες διπλωματούχους Ανωτάτων Σχολών κατόχους διδακτορικού διπλώματος και αποστράτους ή εν
ενεργεία Αξκούς πτυχιούχους του ΕΜΠ ή ισότιμης σχολής.

4. Για την εκπαίδευση των σπουδαστών η Σχολή διαθέτει αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα Η/Υ με εγκατεστημένα τεχνικά προγράμματα, ΙΝΤΕΡΝΕΤ και βιβλιοθήκη. Επίσης για την αποδοτικότερη εκπαίδευση των σπουδαστών, πέραν της διδασκαλίας των μαθημάτων περιλαμβάνονται και:

α. Εργαστηριακές ασκήσεις (κυρίως στα εργαστήρια του ΕΜΠ).

β. Πρακτικές εφαρμογές (στο ύπαιθρο κυρίως στην Οδοποιία και τη Γεωδαισία).

γ. Διαλέξεις.

δ. Υπολογιστικά και κατασκευαστικά θέματα.

ε. Επισκέψεις.

στ. Διπλωματική εργασία (αντίστοιχη της διπλωματικής του ΕΜΠ).

5. Με την αποφοίτησή τους οι σπουδαστές λαμβάνουν όλα τα συγγράμ-ματα που τους έχουν χορηγηθεί για τη φοίτησή τους.